Ιστορία

Παρακάτω ακολουθούν παρουσιάσεις που αφορούν το μάθημα της Ιστορίας. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν αρκετές φωτογραφίες και να μάθουν πληροφορίες για την Παλαιολιθική Εποχή, την Νεολιθική Εποχή, καθώς και για την περίφημη Μάχη του Μαραθώνα.

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ως Παλαιολιθική εποχή ορίζεται το πρωιμότερο τμήμα της Εποχής του Λίθου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνθρωπος χρησιμοποίησε λίθινα τεχνουργήματα και εκτείνεται σε μια μεγάλη περίοδο που ξεκίνησε πριν από 2.5 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει έως το 10.000 π.Χ. Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους. Στην Κατώτερη Παλαιολιθική, στην Μέση Παλαιολιθική, όπου κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ και εκτείνεται έως το 33.000 π.Χ και τέλος στην Ανώτερη Παλαιολιθική, περίοδο κατά την οποία έγινε και η ανάπτυξη του homo sapiens. Στην παρακάτω παρουσίαση γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις εποχές της Προϊστορίας, στην οποία ανήκει και η Παλαιολιθική εποχή, και δίνεται κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του ανθρώπου μέσα σε αυτήν.

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ-ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΚΥΝΗΓΟΣ

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ως Νεολιθική εποχή ορίζεται εκείνη η περίοδος της ανθρώπινης πολιτισμικής ανάπτυξης που ακολουθεί την Παλαιολιθική εποχή και αποτελεί τμήμα της Ολόκαινου Εποχής. Πρόκειται για μια περίοδο την ιστορίας κατά την οποία θεσμοθετείται σε μεγάλο εύρος η μόνιμη εγκατάσταση, η εξημέρωση των αγρίων ζώων και των φυτών και η χρήση της κεραμικής.

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μέσω των παρακάτω παρουσιάσεων γίνεται αναφορά στην ιστορική Μάχη του Μαραθώνα, δίνονται πληροφορίες για τους αντιμέτωπους στρατούς και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις φάσεις της Μάχης του Μαραθώνα που κατέληξε σε θριαμβευτική νίκη υπέρ των Ελλήνων.

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΤΡΑΤΟΙ

ΦΑΣΕΙΣ 1

ΦΑΣΕΙΣ 2