Παραβατικότητα

Στην παρακάτω παρουσίαση γίνεται αναφορά στην προβληματική συμπεριφορά που τυχόν μπορεί να έχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, στους λόγους από τους οποίους μπορεί να πηγάζει αυτή η συμπεριφορά, αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισής της.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ